Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

Η απάντηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για το χρέος της εταιρείας "Αργολικός Ήλιος"

Χαίρομαι ιδιαίτερα για την απάντηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, μέσω του Δήμου, στην ανάρτηση του Prefadorou για το χρέος του "Αργολικού Ήλιου" και πως αυτό διευθετήθηκε. Με την ευκαιρία μας δίνουν και μια πολύ χρήσιμη πληροφόρηση για το καθεστώς και την αντιδικία της εκμετάλλευσης που οι πολίτες δεν γνώριζαν.

Υπενθυμίζω την ανάρτηση, εδώ, που έγινε αφορμή για την απάντηση και να εκφράσω την ελπίδα για ανάλογη ευαισθησία σε θέματα που τίθενται από πολίτες ή τα ηλεκτρονικά μέσα.

Παραθέτω ολόκληρη την απάντηση όπως έφτασε στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο:

"ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ BLOG PREFADOROS, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την αριθ. 142/2010 απόφασης του Δ/Σ του ΔΛΤΝ παραχωρήθηκε το δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων της πλαζ ΑΡΒΑΝΙΤΙΑ στην εταιρεία ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από 21/11/2011 έως 20/11/2014. Η ανωτέρω παραχώρηση εγκρίθηκε με την α αριθ. 32327/6079/2010 απόφαση Γ.Γ.Π.Π.

2. Η ανωτέρω εταιρεία υπέβαλε το έτος 2012 αίτημα προς το ΔΛΤΝ ζητώντας την μείωση του μισθώματος κατά 50% και το πάγωμα των αυξήσεων για τα έτη 2012,2013 και 2014.Το αίτημα αυτό με την αριθ. 144/2012 απόφαση του Δ/Σ του ΔΛΤΝ δεν έγινε δεκτό.

3. Ακολούθως το ΔΛΤΝ έστειλε εξώδικο στην ανωτέρω εταιρεία ζητώντας να προσέλθει προς τακτοποίηση ή διακανονισμό των οφειλών της για το χρονικό διάστημα από 1/3/2012 έως την 22/2/2013 που κατατέθηκε και αγωγή από τη εταιρεία κατά του Λιμενικού ταμείου ζητώντας μείωση του ανταλλάγματος κατά 50%.

4. Η εταιρεία ανταποκρινόμενη στο εξώδικο κατέθεσε αίτηση ζητώντας ρύθμιση των οφειλών της για το χρονικό διάστημα από 1/3/2012 έως 22/2/2013

5. Το Δ/Σ του ΔΛΤΝ λαμβάνοντας υπόψη την κατατεθείσα αίτηση και την κείμενη νομοθεσία καθόρισε με την αριθ. 55/2013 απόφαση του την ρύθμιση των οφειλών της ανωτέρω εταιρείας. Για την ανωτέρω απόφαση του Δ/Σ εξεδόθη και η αριθ. 19762/1151/2013 νομιμότητα από την Αποκ. Δ/ση Π.ΔΕ.Ι.

Επίσης πέραν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε και τα εξής:

1. H εταιρεία με την ασκηθείσα αγωγή ζητά λόγω απρόβλεπτων συνθηκών και κρίσης μείωση μισθωμάτων κατά 50% για το υπόλοιπο της παραχωρήσεως ήτοι από 22/2/2013 έως και την 20/11/2014.

2. Το Δ/Σ του ΔΛΤΝ έλαβε νέα απόφαση παραχώρησης ήτοι για το χρονικό διάστημα από 22/2/13 έως 20/11/2014 με νέους όρους και ορίζοντας νέο αντάλλαγμα -μειωμένο κατά 20% - για το πρώτο έτος ήτοι από 23/2/2013 έως 22/2/2014 η δε απόφαση αυτή ελήφθη υπό τον όρο της παραιτήσεως της εταιρείας τόσο από το δικόγραφο όσο και από το δικαίωμα μείωσης του ανταλλάγματος.

3. Όσον αφορά το χρονικό διάστημα από 23/2/2014 έως 20/11/2014 αφού εκτιμηθούν οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες θα εκδοθεί νέα απόφαση καθορισμού του ανταλλάγματος χρήσης των εγκαταστάσεων."

Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο, μόνο εκφράζω την ευχή, που είναι και πολλών συμπολιτών, να βελτιωθούν οι απαράδεκτες και σχεδόν εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις από την εταιρεία που έχει την εκμετάλλευση.

Prefadoros