Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Το χρήμα ρέει άφθονο, νόμιμο πάντα

Δεν περίμενα απάντηση ή έστω σχολιασμό από το Δήμαρχο Δημήτρη Κωστούρο για την ανάρτηση προ ημερών, Γιατί το νόμιμο δεν είναι και ηθικό, Δήμαρχε, για τη νέα ιστοσελίδα που θα στοιχίσει 24.354 Ευρώ, οι τηλεοπτικοί μονόλογοι δεν περιλαμβάνουν τέτοια θέματα.

Έχω αναφερθεί επανειλημμένα στα υπέρογκα ποσά που πληρώνονται τα διάφορα προγράμματα, το λεγόμενο λογισμικό, που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Μπορεί να καλύπτονται από νομιμότητα, αλλά το κόστος φτάνει σε τέτοια νούμερα, που κάποιος δικαιολογημένα θα αναφωνούσε, "καλύτερα καρτέλες και μολύβι".


Επειδή όπως θα έχετε καταλάβει ο Prefadoros κάτι σκαμπάζει από τέτοια θέματα, θα εκφράσω την απορία μου, γιατί δεν υπάρχει ενιαία μηχανογράφηση για όλο το Δήμο και η κάθε Υπηρεσία έχει δικό της λογισμικό;

Δεν αναφέρομαι φυσικά σε προγράμματα της Τεχνικής Υπηρεσίας και σε αυτά της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Λέω για παρόμοια ή και τα ίδια προγράμματα που χρησιμοποιεί ο Δήμος και οι Επιχειρήσεις του Δήμου, όπως ο ΔΟΠΠΑΤ και ο ΔΟΚΟΙΠΑΝ.

Για δείτε, δυο πρόσφατες, απευθείας πάντα αναθέσεις, από τον ΔΟΠΠΑΤ:

Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Συντήρηση & Υποστήριξη του Λογισμικού του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. Δήμου Ναυπλίου για το έτος 2014», προϋπολογισμού 18.000,00 ευρώ με απευθείας ανάθεση.

Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Αποτύπωση των Οικονομικών Συναλλαγών του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ., με τη Διπλογραφική Μέθοδο, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 315/99 για το έτος 2014», προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ με απευθείας ανάθεση.

Δείτε και δυο επίσης πρόσφατες, απευθείας πάντα αναθέσεις, από τον ΔΟΚΟΙΠΑΝ:

Εγκρίνουµε τη σύναψη σύµβασης µε αντικείµενο την «Συντήρηση & Υποστήριξη του Λογισµικού του ∆ΟΚΟΙΠΑΝ Ναυπλίου για το έτος 2014», προϋπολογισµού 18.000,00 ευρώ , πλέον ΦΠΑ µε απευθείας ανάθεση.

Εγκρίνουµε τη σύναψη σύµβασης µε αντικείµενο την «Αποτύπωση των Οικονοµικών Συναλλαγών του Ν.Π.∆.∆ , µε τη ∆ιπλογραφική Μέθοδο , βάσει των διατάξεων του Π.∆. 315/99 για το έτος 2014», προϋπολογισµού 12.000,00 ευρώ µε απευθείας ανάθεση.

Περιττό να προσθέσω ότι οι Εταιρείες είναι οι ίδιες, όπως και ότι τα ποσά 12.000 και 15.000 Ευρώ δεν διευκρινίζεται αν είναι με ή χωρίς ΦΠΑ.

Επίσης στην άλλη ανάθεση των 18.000 Ευρώ, στη ίδια εταιρεία και για το ίδιο περιγραφόμενο αντικείμενο, ο ΔΟΠΠΑΤ το πληρώνει 18.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ο ΔΟΚΟΙΠΑΝ 18.000 και επιπλέον ο ΦΠΑ.

Λεπτομέρειες, τα λεφτά όμως φεύγουν, κοντά 70.000 Ευρώ από τις δυο μόνο Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Όπως θα διαπιστώσετε και παρακάτω, όλα είναι τα ίδια και προπαντός το, "λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας", μην ξεχαστεί και έχουμε τραβήγματα.

Prefadoros

Από την ανάθεση του ΔΟΚΟΙΠΑΝ:

7) Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α. 10-6266.001 µε τίτλο «Συντήρηση εφαρµογών Λογισµικού» προϋπολογισµού δαπανών έτους 2014.
8) Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, µε την οποία ψηφίζεται και δεσµεύεται πίστωση ποσού 18.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 10-6266.001 µε τίτλο «Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού», του προϋπολογισµού δαπανών έτους 2014, που εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθµ 2/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
9) Ότι για την απρόσκοπτη και σύννοµη λειτουργία του δήµου, απαιτείται η ανάθεση της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσιών, προϋπολογισµού 18.000,00 ευρώ., πλέον ΦΠΑ η οποία λόγω ποσού µπορεί να ανατεθεί απευθείας.

Από την ανάθεση του ΔΟΠΠΑΤ:

7) Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α. 10-6266.001 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού» προϋπολογισμού δαπανών έτους 2014.
8) Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία ψηφίζεται και δεσμεύεται πίστωση ποσού 18.000,00 ευρώ, σε βάρος του Κ.Α. Κ.Α. 10-6266.001 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού», του προϋπολογισμού δαπανών έτους 2014, που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ 79/2013 28-8-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
9) Ότι για την απρόσκοπτη και σύννομη λειτουργία του Ν.Π, απαιτείται η ανάθεση της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών, προϋπολογισμού 18.000,00 ευρώ., η οποία λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας.