Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

Δημοσιεύτηκε η ταφόπλακα της εκβάθυνσης του Λιμανιού στο Ναύπλιο

Δημοσιεύτηκε μετά από τόσες μέρες στη Διαύγεια η απόφαση για τη διάλυση της εργολαβίας της εκβάθυνσης του Λιμανιού στο Ναύπλιο.

Να μην τα ξαναλέμε, αν και φοβάμαι ότι θα πούμε πολλά ακόμα για το θέμα, η ουσία είναι ότι ένα μεγάλο έργο "έτυχε" στη μέχρι τώρα θητεία του Δημήτρη Κωστούρου και αυτό έμεινε στη μέση.

Ευθύνες και πόσο τελικά θα στοιχίσει αυτή η ιστορία ας τις αναζητήσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι θ΄αργήσουμε πολυυυυυυυυυύ να δούμε τα κρουαζιερόπλοια που μας υπόσχονταν, μέσα στο Λιμάνι.

Μέχρι τότε θα απολαμβάνουμε τα κυματιστά κάγκελα.

Prefadoros


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

18ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6ης Νοεμβρίου 2015

Στο Ναύπλιο σήμερα την 6η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ.. το Δ/Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου συνεδρίασε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση στα γραφεία του- Ηρακλέους 4 Ναύπλιο- κατόπιν της υπ αριθ.795/5-10-2015 προσκλήσεως του κ. Πρόεδρου του.

Δ/Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ :Αριθμός Μελών 9

Πρόεδρος:ΣταύροςΑυγουστόπουλος Αντιπρόεδρος:Γεώργιος Μπούνος Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Ναυπλίου Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Ναυπλίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Mαρινος Σπυρίδων Λιμενάρχης Ναυπλίου

Σμυρναίου- Αναστασίου Κ. Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ναυπλίου

Γραμματικόπουλος Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ναυπλίου

( εκπ/πος μειοψηφίας)

Κρίγγος Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αργους –Μυκηνών

Χατζηγεωργίου Ηλίας Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αργους –Μυκηνών

Γκριτζάνη-Δήμα Ιωάννα Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αργους –

Μυκηνών(εκπ/πος μειοψηφίας)

Κλείδωνας Γεώργιος Δημότης ΄Αργους-Μυκηνών

Απουσίαζαν:. Μαρίνος Σπ. Κρίγγος Δημήτριος , Χατζηγεωργίου Ηλίας

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Ν. Σαράντος Ευθυμιόπουλος για την τήρηση των πρακτικών


ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΑΞΗ 157/2015

< Λήψη απόφασης για διάλυση της σύμβασης του έργου «ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ».

Το θέμα εισάγεται με την διαδικασία κατεπείγοντος διότι λήγει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ στο οποίο αυτό είχε ενταχθεί , το έργο δεν έχει περαιωθεί και πρέπει να γίνει διάλυση της σύμβασης Τα μέλη του Δ/Σ αποδέχονται την συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος λέγει ότι η Δ/νση Τ.Υ. του Δήμου Ναυπλιεών με το αριθ. 26128/2015 έγγραφό της μας γνωρίζει τα εξής:

<…1. Την υπ.αριθμ. 11480/17-04-2014 «Σύμβαση εκτέλεσης έργου ποσού 3.184.335,67 Ευρώ με ΦΠΑ» μεταξύ του Δήμου Ναυπλιέων και της Εταιρείας «ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΤΕΞΕΒΕ»

2. Την υπ.αριθμ. 9/2011 τεχνική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του έργου του θέματος

3.Το αρ.πρωτ.8221.Τ514/04/15/16-03-15 έγγραφό του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού με το οποίο εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα όρια με την προϋπόθεση ότι η επικαιροποίηση δεν επιδρά δυσμενώς στην εύρυθμη λειτουργία του λιμένα. Επίσης ζητήθηκε με το έγγραφο αυτό η σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου.

4. Το αρ.πρωτ.203/18-03-15 έγγραφό του Δ.Λ.Τ.Ν. με το οποίο εστάλησαν τα ανωτέρω σχετικά στη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου προς έγκριση

5. Το αρ.πρωτ.1124/38766/31-03-15 έγγραφό της Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου με το ζητήθηκε να προσκομιστεί γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και να αποφανθούν μετά από την προσκόμιση αυτής

6. Το αρ.πρωτ.1388/16-04-15 έγγραφό της Ενδιάμεσης Διαχειριστική Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και μας γνώρισαν ότι η προτεινόμενη μείωση της επιφάνειας και των εκσκαφών θα επιφέρει αντίστοιχη μείωση του οικονομικού αντικειμένου και επειδή το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, δεν γίνονται μειώσεις στο φυσικό αντικείμενο.

7. Το γεγονός ότι η τελευταία χορηγηθείσα παράταση για την ολοκλήρωση του έργου του θέματος έληξε στις 31-10-2015

8. Το γεγονός ότι δεν προβλέπεται να γίνουν υπερσυμβατικές εργασίες, δεδομένου ότι δεν μπορούν να καλυφθούν από πόρους του Δήμου ή του Λιμενικού Ταμείου

9. Το γεγονός ότι η εκτέλεση των εργασιών πρέπει να είναι εμπρόθεσμη

10. Το άρθρο 62 του Ν.3669/2008 περί διάλυσης της σύμβασης

Σκεφθήκαμε:

Επειδή ήδη από το αρχικό στάδιο εκπόνησης του έργου έχουν προκύψει ανυπέρβλητες δυσκολίες, οι οποίες είχαν ως αφετηρία την εφαρμογή της μελέτης

Επειδή η εκπόνηση συμπληρωματικής μελέτης προκάλεσε σημαντική καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου

Επειδή παρά τις ενέργειες του Δήμου Ναυπλιέων και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την επίλυση ζητημάτων που προέκυψαν δεν κατέστη
δυνατόν να χορηγηθούν έγκαιρα οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες

Επειδή η καθυστέρηση αυτή καθιστά πλέον αδύνατη την εμπρόθεσμη σε σχέση με τα οριζόμενα στο ΕΣΠΑ ολοκλήρωσή του

Επειδή και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, κατανοώντας τη σοβαρότητα των ζητημάτων που έχουν προκύψει, συμφωνούν

Α) ότι δεν υφίσταται μεταξύ τους καμία άλλη απαίτηση από την επίδικη σύβαση πλην του υπό έγκριση λογαριασμού

Β) να προβούν στη διάλυση της σύμβασης προτείνεται η από κοινού διάλυση της παραπάνω σύμβασης χωρίς καμία υποχρέωση απέναντι στον ανάδοχο για τα οριζόμενα στον Ν.3669/2008 άρθρο 64.

Εισηγούμαστε:

Την διάλυση και εκκαθάριση της σύμβασης, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης στην ανάδοχο εταιρεία που προβλέπεται από το άρθρο 64 του Ν.3669/2008…>

Aκολούθως ο κ. Πρόεδρος προτείνει να γίνει αποδέκτη η εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου Ναυπλιέων και να διαλυθεί και εκκαθαριστεί η σύμβαση του ανωτέρω αναφερόμενου έργου χωρίς να υπάρχει αίτημα αποζημίωσης από την ανάδοχο εταιρεία .

Το λόγο έλαβε το μέλος Δ/Σ ο κ. Γραμματικόπουλος Χρήστος ο οποίος είπε ότι ψηφίζει λευκό διότι .. < η εξέλιξη της υπόθεσης αυτής επιβεβαιώνει τις ανησυχίες και τις ενστάσεις μου στο παρελθόν και επιφυλάσσομαι για τον χειρισμό του θέματος, διότι θεωρώ ότι είναι πολύπλοκη υπόθεση και δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η κατάληξη της..>>

Ακολούθως το λόγο έλαβε η Κα Γκριτζάνη – Δήμα Ιωάννα η οποία είπε ότι ψηφίζει παρών.

Το Δ/Σ αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου του

2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008

3. Τις διατάξεις του Ν.2738/99

4. Τα αναφερόμενα στο αριθ.26128/2015 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου Ναυπλιέων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ μειοψηφούντος του Κ. Γραμματικόπουλου Χρήστου που ψήφισε λευκό και της Κας Γριτζάνη – Δήμα Ιωάννας η οποία ψήφισε παρών

1.Εγκρίνει την διάλυση και εκκαθάριση της σύμβασης του έργου «ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ», χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης στην ανάδοχο εταιρεία που προβλέπεται από το άρθρο 64 του Ν.3669/2008

2. Η παρούσα να αποσταλεί στο Δήμο Ναυπλιέων(οικονομική Επιτροπή ) ως φορέα υλοποίησης του έργου για τις δικές του ενέργειες Κατόπιν των ανωτέρω το Δ/Σ υπογράφει το πρακτικό αυτό (πράξη 157)ως

εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σταύρος Αυγουστόπουλος Γεώργιος Μπούνος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σμυρναίου- Αναστασίου Κ.

Γραμματικόπουλος Χ.

Γκριτζάνη-Δήμα Ι

Κλείδωνας Γ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ Δ/Σ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%917%CE%9F%CE%A103-423?inline=true

Ετικέτες

Αβραμόπουλος (1) αγανακτισμένοι (21) Αγγελόπουλος (1) Αθλητικά (5) Αλαβάνος (1) Αλέξανδρος (1) ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (7) Άλλη Πρόταση (20) ΑΜΕΑ (4) Ανάβαλος (6) Αναγνωσταράς (129) Αναστασίου (2) Ανδριανός (15) Ανεξάρτητοι Έλληνες (3) ΑΝΤΑΡΣΥΑ (5) Αντωνιάδης (4) ΑΟΖ (1) Αποζημιώσεις (1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση (1) Αργεντινή (2) Αργολίδα (28) Άργος (66) Αριστερά (2) ΑΥΡΑ (14) Αυτοδιοίκηση (71) Αφήνοντας πίσω το χθες (1) Βασιλόπουλος (7) Βενιζέλος (20) Βορίδης Μάκης (4) Βρεφονηπιακοί-Παιδικοί (13) Γαβρήλος (1) Γαβρήλος Σταύρος (1) Γεωργιάδης Άδωνις (3) Γηροκομείο (3) Γκάλης (1) Γκάτζιος (1) Γκότσης (6) Γράμμα στην εξουσία (1) Γραμματικόπουλος (62) ΔΑΚΝ (2) Δάκογλου (16) ΔΕΤΑΝ (4) ΔΕΥΑΝ (53) ΔΗΜΑΡ (20) Δημοτικό Συμβούλιο (27) ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (3) Διαδίκτυο (30) Διαύγεια (73) Διεθνές Δικαστήριο (2) ΔΝΤ (2) ΔΟΚΟΙΠΑΝ (5) ΔΟΠΠΑΤ (33) Εθνική Ελλάδος (1) Εκκλησία (14) Εκλογές (138) Εκλογές 2015 (16) Έλσα (6) Ενετικό Τείχος (2) Επίδαυρος (2) Επικαιρότητα (5) Επιμελητήριο (9) Επόμενη μέρα (14) Εργασία (2) Ερμιονίδα (2) ΕΣΠΑ (11) Ευαγγελίστρια (16) ΗΜΕΡΗΣΙΑ (1) Ημερολόγιο (2) ΘΕΜΑΤΑ (1) ιστοσελίδα (6) Καζάς (5) Καλημέρα κ. Δήμαρχε (3) Καλκάνης (1) Καλκούνου (5) Καλλικράτης (66) Καμιζής (3) Καμμένος (1) Καμπόσος (56) Καπιταλισμός (2) Καραθώνα (71) Καραμανλής (9) Καράπαυλος (7) Καρατζαφέρης (3) Καχριμάνης (4) ΚΕΔΕ (1) ΚΕΜΧ (5) Κιάτο (1) ΚΚΕ (30) Κοδέλας (5) ΚΟΙΝΩΝΙΑ (5) κοινωνική αλληλεγγύη (1) Κόκκαλης (1) Κόκκας (1) Κολεβέντης (1) Κονιόρδου (1) Κρανιάς (4) Κυβέρνηση (122) Κύπρος (5) Κωστούρος (417) Κωτσοβός (1) Λάθος (1) ΛΑΟΣ (19) Λεωνίδιο (1) Λιμάνι (84) Λούμος Κώστας (1) Μαζιώτης (1) Μανιάτης (59) Μανούχος (1) Μαντά (4) Μανώλης (5) Μαραθώνιος (20) Μαρίνος (1) Με χιούμορ (3) Μέσι (1) Μετανάστευση (1) Μητσοτάκης (1) ΜΜΕ (4) Μνημόνιο (192) Μουσικό Σχολείο (5) Μουσικό Φεστιβάλ Ναυπλίου (5) Μπακέας (12) Μπακογιάννη (1) Μπανιάς Γιάννης (1) Μπαρού (35) Μπεγλίτης (1) Μπιν Λάντεν (1) Μπούκουρης (11) Μπουρούσης (1) Μπούρτζι (2) Νανόπουλος (1) Ναρκωτικά (3) Νατάσα Τραγγάλου (7) Ναύπλιο (743) Ναύπλιο 2021 (10) ΝΑΥΠΛΙΟ ΝΕΑ ΕΛΠΙΔΑ (2) ΝΔ (145) Νίκας (1) Νικολάου Κώστας (1) Νομαρχία (1) ΝΟΝ (13) Νοσοκομεία (5) Νοσοκομείο (14) Ντόρα (10) Ο Μπάμα (1) Οικονομία (18) Ολυμπιακός (5) Ομάδα Επαγγελματιών (1) Πακέτος (4) Παναγούλης (4) Πανναυπλιακός (7) ΠΑΟ (11) Παπαδημητρίου (3) Παπαδήμος (1) Παπαδοπούλου (1) Παπαθανασίου (1) Παπανδρέου (30) Παπανικολάου Ευάγγελος (1) παρατσούκλια (8) Παρέλαση (6) Πάρις Χίλτον (1) ΠΑΣΟΚ (132) ΠΕΡΑΜΑ (1) Περιφέρεια (58) Περιφέρεια Πελοποννήσου (8) Πεύκα (4) Πιτσάκης (9) πιτσιρίκος (1) Ποδόσφαιρο (2) πόθεν έσχες (1) ΠΟΛΙΤΙΚΗ (2) Πολυτεχνείο (7) Ποτάμι (2) πρέφα (5) Πρόνοια (1) Προσφυγικό (1) προϋπολογισμός (22) Πρωτομαγιά (1) Ραγκούσης (1) Ράλλη (5) ροκ (1) Ρούτουλας (4) Ρωμανός (1) Σαλεσιώτης (13) Σαμαράς (149) Σαρελάκου (1) Σιδέρης Βασίλης (2) Σισσέ (4) Σκουπίδια (59) Σκουριές (2) Σμπώκος (1) Στάλιν (1) Στρος Καν (6) ΣΥΡΙΖΑ (78) Σφυρής (1) Σώρρας (3) Σωτηρόπουλος (4) ΤΑΙΠΕΔ (1) Τατούλης (22) Ταχτσίδης (1) Τέλη και Φόροι (1) Τελωνείο (3) Τέχνη (1) Τζαρίμας (12) Τζουμέρκα (1) Τουρισμός (22) Τρένο (2) Τσιλιμίγκρα Μελίνα (6) Τσιόδρας (4) Τσίπρας (2) Τσούρνος (15) Φάρμακα (1) Φεστιβάλ Ναυπλίου (19) Φιλαρμονική (3) Φιλίνης (1) Φούντα Νίκη (1) Χαραμής (8) Χειβιδόπουλος (23) Χελιώτης Κώστας (8) Χιώτης (1) Χρόνης (16) ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ (12) Ψωμιάδης (4) argolidafree (362) Blogs (13) DEBTOCRACY (1) Editorial (5) Facebook (4) GROHE (1) Lamborghini (4) MEDIA (6) Nafplio-Press (223) Off the record (1) prefadoros (1499) SIEMENS (1) stage (3)