Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018

Αναφορά προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ναυπλίου, για την πληρωμή 130.000 Ευρώ...

Την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018, έστειλα με συστημένο φάκελο στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ναυπλίου, όλα τα στοιχεία που είχα συγκεντρώσει, καθώς και δημοσιεύματα, που αφορούσαν την υπόθεση πληρωμής 130.000 Ευρώ στην Εταιρεία Μαζιώτη, χωρίς απόφαση αρμοδίου οργάνου του Δήμου Ναυπλιέων και χωρίς να ασκηθεί προηγουμένως έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης 645/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου.

Προσπάθησα εδώ και μήνες να έχω κάποιες απαντήσεις από το Δήμαρχο Ναυπλιέων κύριο Δημήτρη Κωστούρο, μέσω ερωτημάτων, αίτησης προς αυτόν και επανειλημμένων επισκέψεων στο Δημαρχείο, αλλά δυστυχώς, κατά την πάγια τακτική του, καμιά απάντηση δεν πήρα.


Επειδή το ζήτημα έχει εξαιρετική σημασία και ως προς το ποσό που υποχρεώθηκε να καταβάλει ο Δήμος Ναυπλιέων, 130.000 Ευρώ για υπηρεσίες που αρνήθηκε ότι παρασχέθηκαν, αλλά και εν γένει για την αντίληψη και άσκηση της εξουσίας, αφού υπήρξε τουλάχιστον αδιαφορία για την υπόθεση, όπως εξηγώ στην αναφορά μου, έστειλα τα στοιχεία στον κ. Εισαγγελέα και θα τα κοινοποιήσω και στα αρμόδια διοικητικά όργανα για να λάβουν γνώση και αν διαπιστώσουν παραβάσεις να επέμβουν στο μέτρο των αρμοδιοτήτων τους.

Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν επιλογή μου, όμως, σαν πολίτης και Δημότης του Δήμου Ναυπλιέων, δεν έκανα τίποτα περισσότερο από το να δημοσιοποιήσω τα στοιχεία και οι αρμόδιοι ας αποφασίσουν...

Prefadoros


Προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ναυπλίου

ΑΝΑΦΟΡΑ
Εμμανουήλ Περράκη του Ευαγγέλου, κατοίκου (προσωρινά) Αθηνών, οδός Λουκά Μπέλλου 24, Αθήνα Τ.Κ. 11524 τηλ. 6978376788


Με την υπ΄αριθ. 645/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, την οποία σας επισυνάπτω (συν. 1), καταδικάστηκε ο Δήμος Ναυπλιέων να καταβάλει στην εταιρεία Μαζιώτης Σταύρος & Σια Ε.Ε. - «Α.C.S SERVICES» με έδρα το Κιάτο Κορινθίας  το ποσό των 104.462,67 Ευρώ, με το νόμιμο τόκο 6% από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι και την εξόφληση, όπως  και  τα δικαστικά έξοδα, για προσφερθείσες "μηχανογραφικές υπηρεσίες" κατά τα έτη 2011-2013 της εν λόγω εταιρείας προς το Δήμο Ναυπλιέων.

Κατά τη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου ο Δήμος Ναυπλιέων δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, αρνήθηκε κατηγορηματικά την οποιαδήποτε οφειλή προς την εταιρεία (συν. 2), εν τούτοις παρά το σημαντικό ποσό της ένδικης διαφοράς, ο Δήμαρχος ή άλλος εκπρόσωπος του Δήμου δεν παραβρέθηκε για να καταθέσει ως μάρτυρας στο δικαστήριο, ουδέ και βεβαίωσε κάποιος ενόρκως ενώπιον Ειρηνοδίκου ή Συμβολαιογράφου, προκειμένου να αποδειχθούν οι ισχυρισμοί του Δήμου.

Ο Δήμαρχος που τυγχάνει και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, δεν έφερε τη απόφαση του δικαστηρίου στην Οικονομική Επιτροπή, ούτε παραπέμφθηκε αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να αποφασίσει αυτό λόγω αρμοδιότητας, αν θα ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης.

Κατ΄αυτό τον τρόπο δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 4071/2012 και του άρθρου 54 του νόμου 4447/2016, σύμφωνα με τα οποία

“Η Οικονομική Επιτροπή:

ιγ) αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά

ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό

(Δυστυχώς ο κύριος Δήμαρχος, δε μου απάντησε, όπως αναφέρω κατωτέρω, ποιος αποφάσισε να μην έλθει το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή, ο ίδιος ή ο Νομικός σύμβουλος του Δήμου Ναυπλιέων;)

Μη ασκηθείσης λοιπόν εφέσεως και χωρίς να ληφθεί  απόφαση για την άσκηση ή μη εφέσεως από το αρμόδιο όργανο η παραπάνω απόφαση κατέστη αμετάκλητη.

Με βάση την απόφαση αυτή, ο Δήμος πλήρωσε στην παραπάνω εταιρεία, το ποσό των 104.462,67 Ευρώ σε πέντε ισόποσες δόσεις (συν. 3), από το Δεκέμβριο 2017 έως το Μάιο του 2018 και επιπλέον 25.011,15 Ευρώ για τόκους και 650 Ευρώ για τα δικαστικά έξοδα, ήτοι στο σύνολο 130.000 Ευρώ με έξι συνολικά εντάλματα, χωρίς σε αυτά να αναφέρεται, όπως υπάρχει υποχρέωση, ο αριθμός της απόφασης του οργάνου, που έδωσε την εντολή για την πληρωμή!!! Στα εντάλματα  αυτά αναφέρεται μόνον η "Απόφαση Μον/λούς Πρωτοδ. Ναυπλίου 645/2017" Όλα δε τα εντάλματα πληρωμής ήταν αθεώρητα από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Πλην τούτων, με την αποδοχή εκ μέρους του Δικαστηρίου ότι υπήρξε προφορική συμφωνία για την εκτέλεση του έργου από την πλευρά της εταιρείας, προκύπτει και μεγάλο θέμα για το πως ο Δήμαρχος ή κάποιος άλλος εκ μέρους του Δήμου Ναυπλιέων, προχώρησε σε μια προφορική συμφωνία για έργο τέτοιου ύψους, χωρίς απόφαση των αρμοδίων οργάνων, χωρίς την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία διενέργεια διαγωνισμού, αφού το ποσό της εργολαβίας υπερέβαινε το ανώτατο ποσό της επιτρεπομένης απευθείας ανάθεσης των 20.000 Ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ και χωρίς καν να υπάρχει  απόφαση του αρμοδίου οργάνου έστω και αν το ποσό της εργολαβίας ήταν τέτοιο που να επετρέπετο η απευθείας ανάθεση; Και είναι απορίας άξιο το γιατί δεν κατέθεσε ο κ. Δήμαρχος ή κάποιος άλλος εκ μέρους του Δήμου, εάν η προφορική αυτή σύμβαση που δεν επιτρέπεται από την νομοθεσία, δεν είχε γίνει.

Όταν παρατήρησα στο σύστημα “Διαύγεια” την πληρωμή των 130.000 Ευρώ, χωρίς απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου και τη μη άσκηση έφεσης στην πρωτόδικη απόφαση, από την πλευρά του Δήμου, υπέβαλα αίτημα στις 21 Ιουνίου 2018 με αριθμό πρωτ. 10843 προς τον κύριο Δήμαρχο, με το εξής περιεχόμενο (συν 4):

Ναύπλιο, 21 Ιουνίου 2018

Θέμα: Αίτηση παροχής εγγράφων και απαντήσεων σε ερωτήματα.

Κύριε Δήμαρχε,

Σύμφωνα με την υπ.αρ. 645/2017 Απόφαση του Μον/λούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, επιδικάστηκε ποσό 104.462,67 Ευρώ, σε βάρος του Δήμου Ναυπλιέων και υπέρ της ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΖΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- A.C.S. SERVICES, Κιάτο, για παρασχεθείσες υπηρεσίες το διάστημα 2011-2013.

Με βάση την απόφαση αυτή, ο Δήμος πλήρωσε στην εν λόγω εταιρεία, το ποσό των 104.462,67 Ευρώ σε πέντε δόσεις, από το Δεκέμβριο 2017 έως το Μάιο του 2018.

Επειδή το ποσό είναι ιδιαίτερα μεγάλο και αφού ο Δήμος Ναυπλιέων αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες, γιατί δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 Νόμος 4071/2012 και το άρθρο 54 Νόμος 4447/2016 και ούτε καν συζητήθηκε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή, ούτε παραπέμφθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε φυσικά ασκήθηκε έφεση επί της αποφάσεως, αλλά έγινε γνωστό από την παρατηρητικότητα ενός Δημότη, που έτυχε να δει ένα από τα εντάλματα πληρωμής στη Διαύγεια;

Ποιο θεσμικό όργανο αποφάσισε την πληρωμή και να μη γίνει έφεση; Με ποια απόφαση; Γιατί δεν καταθέσατε εσείς ως μάρτυς ή κάποιος εκπρόσωπος του Δήμου, σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση, που μας στοίχισε 104.462,67 Ευρώ;

Κύριε Δήμαρχε, ένα χρόνο σχεδόν μετά από τη δημοσίευση της πρωτόδικης απόφασης στις 14 Ιουλίου 2017, το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι ξοφλήσαμε την οφειλή στην επιχείρηση με την οποία συνεργαζόμαστε για χρόνια και η οποία είχε εισπράξει εκατοντάδες χιλιάδες Ευρώ από το Δήμο μας...

Παρακαλώ να απαντήσετε στα ερωτήματα μου και να μου δώσετε τυχόν αποφάσεις που δεν έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια, δικές σας ή της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούν το θέμα, όπως και τη Γνωμοδότηση της Νομικής υπηρεσίας υπ.αρίθμ. 29718/2017 που αναγράφεται στα εντάλματα πληρωμής.

Με τιμή

Μάνος Περράκης

Φαρμακοποιός

Πρώην Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου Ναυπλίου

Παρά τις συνεχείς οχλήσεις μου, περισσότερες από τέσσερις φορές ανέβηκα στο Δημαρχείο τον Αύγουστο και μία πρόσφατα, τον Οκτώβριο, ουδεμία απάντηση πήρα, έγγραφη ή έστω προφορική.

Κατόπιν αυτών έθεσα σειρά ερωτημάτων και δημοσιοποίησα την υπόθεση μέσα από το προσωπικό μου ιστολόγιο, prefadoros-nafplio.blogspot.gr  με συνεχείς αναρτήσεις μου, τις οποίες σας επισυνάπτω, αλλά και πάλι καμιά απάντηση ή ανακοίνωση για το θέμα, από την πλευρά της δημοτικής Αρχής.
Ακολούθησαν και άλλες δημοσιεύσεις σχετικά με το θέμα όπως στις 16 Οκτωβρίου στο ιστολόγιο airetika.blogspot.com με τίτλο: Έχασα μια προθεσμία. Άυπνος εγώ. Όμως αυτοί; Κοιμούνται ησύχως; (συν. 8)

Σημειώνω ότι ακριβώς παρόμοια διαδικασία με απόφαση της Δικαιοσύνης που αφορά την ίδια εταιρεία και ισχυρισμούς της ότι υπήρξε προφορική συμφωνία με τον Δήμο Ναυπλιέων, έχει εκδοθεί προγενέστερα και κατά του  νομικού προσώπου του Δήμου Ναυπλιέων, ήτοι της ΔΕΥΑΝ για ποσό 7.287,75και με τους τόκους 9.994,15€ (υπ΄αριθ. 245/2017 απόφαση Ειρηνοδικείου Ναυπλίου) (συν. 9 και 10). Και στην περίπτωση αυτή δεν ασκήθηκε έφεση και δεν κατέθεσαν μάρτυρες, παρά το ότι η τότε Διευθύντρια της ΔΕΥΑΝ είχε αρνηθεί την προφορική συμφωνία και ότι παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από την εταιρεία, προς τη Δημοτική Επιχείρηση (απόσπασμα από την απόφαση συν. 11). Με αίτηση μου ζήτησα και εδώ πληροφορίες και πρακτικά, τα οποία και δεν μου έδωσαν (συν. 12).

Κλείνοντας να επισημάνω, ότι και σε άλλες πρωτόδικες αποφάσεις που έκαναν δεκτές τις οικονομικές απαιτήσεις της εν λόγω εταιρείας, για εργασίες προς Δήμους, ασκήθηκαν εφέσεις για ποσά πολύ μικρότερα από αυτά του Δήμου Ναυπλιέων, όπως στους Δήμους Αιγιαλείας (συν. 13), Σικυωνίων (συν. 14), Επιδαύρου (συν. 15).

Κύριε Εισαγγελέα,

σας επισυνάπτω τα στοιχεία που διαθέτω, γιατί θεωρώ ότι η υπόθεση αυτή και ο χειρισμός της έβλαψε τα συμφέροντα του Δήμου Ναυπλιέων, του οποίου είμαι κάτοικος και Δημότης.

Παρακαλείσθε να εξετάσετε την τυχόν παράβαση της ποινικής νομοθεσίας από τους υπεύθυνους των παραπάνω ενεργειών.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2018

Με τιμή

Εμμανουήλ Περράκης


Συνημμένα:

(1)                υπ΄αριθ. 645/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου
(2)                Αντίκρουση του Δήμου Ναυπλιέων
(3)                Ένα από τα εντάλματα πληρωμής
(4)                Αίτηση μου προς το Δήμαρχο Ναυπλιέων
(5)                Ανάρτηση σε ιστολόγιο 6 Σεπτεμβρίου
(6)                Ανάρτηση σε ιστολόγιο 10 Σεπτεμβρίου
(7)                Ανάρτηση σε ιστολόγιο 17 Σεπτεμβρίου
(8)                Ανάρτηση σε ιστολόγιο 16 Οκτωβρίου
(9)                ΔΕΥΑΝ απόφαση ΔΣ
(10)           ΔΕΥΑΝ πληρωμή
(11)           Απόσπασμα από την απόφαση
(12)           Αίτηση προς τη ΔΕΥΑΝ
(13)           Απόφαση έφεσης Δήμου Αιγιαλείας
(15)           Απόφαση έφεσης Δήμου Επιδαύρου